Thursday, January 6, 2011

اعلامیه حقوق بشر ، تاریخچه و مواضع نیروهای راست

برنامه در دوشنبه 13 دسامبر 2010 به مناسبت 10 دسامبر سالگرد انتشار اعلامیه حقوق بشر تهیه و پخش شده است. در این برنامه پس از بررسی تاریخچه و شرایط تاریخی صدور این اعلامیه و بررسی بعضی از مواد آن، به این مساله می پردازد که چرا نیروهای دست راستی جامعه در ایران، مواد این اعلامیه را نسخه رهایی مردم می دانند.


No comments:

Post a Comment