Monday, January 10, 2011

Thursday, January 6, 2011

قطع یارانه ها، صندوق بین المللی پول و مواضع جنبشهای مختلف سیاسی

این برنامه دوشنبه 27 دسامبر 2010 به مناسبت آغاز طرح "هدفمند شدن یارانه ها" درایران تهیه و پخش شده است. در این برنامه ضمن بررسی و معرفی بیانیه چهل و یک ماده ای صندوق بین المللی پول در مورد ایران، به بررسی مواضع نیروهای وابسته به جنبشهای اجتماعی که برای بقای نظام سرمایه داری و یا برای از بین بردن آن تلاش می کنند، می پردازد.


اعلامیه حقوق بشر ، تاریخچه و مواضع نیروهای راست

برنامه در دوشنبه 13 دسامبر 2010 به مناسبت 10 دسامبر سالگرد انتشار اعلامیه حقوق بشر تهیه و پخش شده است. در این برنامه پس از بررسی تاریخچه و شرایط تاریخی صدور این اعلامیه و بررسی بعضی از مواد آن، به این مساله می پردازد که چرا نیروهای دست راستی جامعه در ایران، مواد این اعلامیه را نسخه رهایی مردم می دانند.